Learn sea animal names Learn Zoo animals names for children learn colors

Learn sea animal names Learn Zoo animals names for children learn colors
#zooanimals #seaanimals ##boxoftoys #sea #animals #learncolors

Gaby and Alex Learns colors and names of fruits. Educational video compilation for Children

Kids Gaby and Alex learns colors and names of fruits. Educational video compilation for children. In first video kids learns colors with coloring pages, paint and animation. In second video children learning names of fruits and also taste them.
Channel: Toys And Little Gaby
Published: 2018-03-28 08:15:33
Duration: 13M26S
Views: 39095835
Likes: 135886
Favorites: 0

공룡메카드 액션피규어 Vs. 애니멀다이노 시리즈 브라키오사우루스 티라노사우루스 스테고사우루스 티라노사우루스 장난감 Dino Action Figure Toys

공룡메카드 액션피규어 장난감 브라키오사우루스 티라노사우루스 트리케라톱스 스테고사우루스를 애니멀다이노 시리즈의 공룡들과 비교하는 영상입니다.
Channel: 지호토이TV JIHOTOY
Published: 2018-01-01 08:06:30
Duration: 7M24S
Views: 6479542
Likes: 9098
Favorites: 0

Đồ chơi trẻ em CẮT TRÁI CÂY, RAU CỦ, CUA CÁ rất vui, giúp bé học nấu bếp (Chim Xinh)

Chao cac em. Hom nay chị Chim Xinh sẽ chơi mon đồ chơi trai cay cắt cho cac em xem, rất la vui đấy. Trai cay đồ chơi nhưng chung ta co thể cắt ra va đem nấu nướng, chơi đồ chơi ban hang nhe.

Ambler – Video Classica của Kevin MacLeod được cấp phep theo giấy phep Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300019
Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

Busybody của Audionautix được cấp phep theo giấy phep Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Nghệ sĩ: http://audionautix.com/

Channel: Chim Xinh Channel
Published: 2017-04-15 08:05:55
Duration: 5M57S
Views: 20981436
Likes: 39635
Favorites: 0

Johnny Johnny Vaikai Vaikams -学习颜色与婴儿Gombal糖果孩子手指家庭的话 Johnny John Part 127

#JohnnyJohnnyigenpapi, #ovoda, #ovoda, #JohnnyJohnnyDainas,#JohnnyJohnnyRhymes Johnny Johnny Rhymes 学习颜色与婴儿Gombal糖果孩子手指家庭的话 Johnny Johnny Rhymes 学习颜色与婴儿Gombal糖果孩子手指家庭的话

Subscribe & More Videos: http://zipansion.com/3OiCJ
Thank for watching our Video, Please Like and Share
#atfllaghny, #taalm, #taalm

Channel: MidnightXChannel
Published: 2018-08-31 10:21:22
Duration: 6M53S
Views: 3595084
Likes: 11333
Favorites: 0

한국어ㅣ해양동물과 함께 목욕하기!! 어린이 만화, 해양동물 이름 외우기, 교육영상, 컬렉타 #159ㅣ꼬꼬스토이

★한국어 꼬꼬스토이★ http://goo.gl/ALYtwp
★영어 꼬꼬스토이★ http://goo.gl/igiwyC

오늘 살펴볼 해양동물은 범고래, 백상아리, 낫돌고래, 펭귄, 코커북복, 문어, 벨루가, 흰수염고래입니다.

꼬꼬스토이와 함께 공룡, 수장룡, 익룡, 멸종동물, 동물, 곤충을 공부해보아요! 또 숫자놀이, 색깔놀이, 한글 공부, 영어공부도 같이 해보아요! (어린이 교육채널)

★전설의 공룡마을 만들기 [공룡이름 맞추기]
https://goo.gl/ok1wJ6

★공룡과 동물 이야기 [season5]
https://goo.gl/zujpZ5

★공룡, 동물, 곤충 놀이
https://goo.gl/QKU6ov

★꼬꼬스토이 장난감 놀이
https://goo.gl/dNhcde

★쥬라기월드 공룡싸움 시즌2
https://goo.gl/wugFHq

★장난감 공룡싸움 시즌1
https://goo.gl/1hjN2R

★웹드라마 꼬꼬의 대모험
https://goo.gl/v1ptQk

동영상이 맘에 드시면 구독과 좋아요를 눌러주세요! 제발~~

❤︎[꼬꼬스토이 홈페이지]
유튜브주소: http://cocostoy.com
구독하기: http://goo.gl/ALYtwp
네이버TV: http://tv.naver.com/cocostoy
페이스북 : 페이스북에서 꼬꼬스토이 검색
제휴 및 문의: hellovj@naver.com

꼬꼬스토이는 공룡, 어룡, 수장룡, 익룡, 동물, 멸종동물, 곤충을 애니메이션으로 공부하는 어린이 교육 채널입니다.
다양한 공룡과 동물의 이름과 특징을 재미있는 애니메이션으로 익혀보아요.
공룡과 인기 장난감(터닝메카드Turing Macard, 요괴워치Youkai Watch, 파워레인저Powerrangers등)으로 대결 혹은 싸움 동영상을 만드는 꼬꼬스토이 (CoCo’s Toy) 장난감 공룡싸움 채널입니다.
공룡과 동물 곤충 이름도 익히고 특징도 배워보아요!
장난감 공룡 만화영화 재밌게 시청해주세요! 감사합니다! Thank you.

———————————————————————————————————–

Let’s learn about Dinosaurs,animals and bugs with cocostoy. [Kids living organism education]

★Korean cocostoy Subscribe★ http://goo.gl/ALYtwp
★English cocostoy Subscribe★ http://goo.gl/igiwyC

★Legend Dino village [Dinosaurs education]
https://goo.gl/ok1wJ6

★Dinosaurs and animals story [season5]
https://goo.gl/zujpZ5

★Learn dinosaurs. animals, bugs [living organism education]
https://goo.gl/QKU6ov

★cocostoy unboxing [play with toys]
https://goo.gl/dNhcde

★Fighting Toys and Dinos Package
https://goo.gl/gBW2z5

★Jurassic World fighting dinosaurs [season2]
https://goo.gl/wugFHq

★Dinosaur toys battle[season1]
https://goo.gl/1hjN2R

★ Coco’s adventure [web drama]
https://goo.gl/v1ptQk

★Go! Turning Mecad
https://goo.gl/eTRl2q

★Ttobot and Athlon
https://goo.gl/NBONLj

★Power battle Watch car
https://goo.gl/ZvoAyC

★Dragon Village
https://goo.gl/XHrSsE

★PowerRangers DinoForth
https://goo.gl/eCgfCJ

★Youkai Watch
https://goo.gl/iyod18

If you like our channel, subscribe and like please!
Thank you!

❤︎[cocostoy homepage]
youtube: http://cocostoy.com
subscribe: http://goo.gl/ALYtwp
naverTV cocostoy: http://tv.naver.com/cocostoy
페이스북 : 페이스북에서 꼬꼬스토이 검색
partnership cooperation : hellovj@naver.com

Channel: 꼬꼬스토이 CoCosToy
Published: 2018-01-17 05:05:28
Duration: 10M1S
Views: 1577055
Likes: 2272
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *