මිනිස් ජීවිත රැසක් බේරාගත් යෝධ නිව්ෆවුන්ලන්ඩ් | human survivor Newfoundland | Pet Talk

මිනිස් ජීවිත රැසක් බේරාගත් යෝධ නිව්ෆවුන්ලන්ඩ් | human survivor Newfoundland | Pet Talk

Official dog food partner
Black Hawk

මේ Food ඔයාගේ සුරතලාට අනිවාර්යෙන් දෙන්න
දැන්ම Call එකක් ගන්න
0776197555

Facebook : https://www.facebook.com/pettalksl
Instagram : https://www.instagram.com/pettalksl

E-Mail : pettalksl@gmail.com

#PetTalk #Newfoundland #Dog

සිංහ පැටවෙකු කිරි දී බේරාගත් අපූරු අම්මා | Labrador mother saves a dying lion cub | Pet Talk

මියයන්නට සිටි සිංහ පැටවෙකු කිරි දී බේරාගත් අපූරු ලැබ්රඩෝර් අම්මා | Labrador mother saves a dying lion cub | Pet Talk

Hello everyone, we are going to tell you a very interesting story today. It’s a story that proves the love of a mother. Sometimes, love can be finite. But the love we are going to talk about today is infinite. From Pet Talk today, we are going to bring you the story of a canine mother nursing a lion cub out of love. This story was never revealed through media or social media platforms for 4 years. But from now onward, everyone home and around the world will be able to witness this story through Pet talk.

Facebook : https://www.facebook.com/pettalksl
Instagram : https://www.instagram.com/pettalksl

E-Mail : pettalksl@gmail.com

#Labrador #PetTalk #Lioncub

Channel: Pet Talk
Published: 2018-09-25 12:17:14
Duration: 17M15S
Views: 46273
Likes: 1783
Favorites: 0

ලොව විශාලතම ආරක්ෂක බල්ලන් දහදෙනා – Top 10 Biggest Guard Dogs in the World

Top 10 Biggest Guard Dogs in the World

For Copyright Matters Please Contact Us At : onworldarts@gmail.com
Visit Us – http://vishwakarma.tv/
Like Us – https://www.facebook.com/vishwakarma.lk/
Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don’t forget to subscribe.

Channel: Vishwa Karma
Published: 2017-05-25 16:43:31
Duration: 13M57S
Views: 319975
Likes: 1808
Favorites: 0

මම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම මාධ්‍ය ආයතනයක් මිලදී ගන්නවා – රොහාන් පල්ලෙවත්ත

මම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම මාධ්‍ය ආයතනයක් මිලදී ගන්නවා.

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/rajagossip
More Video: http://www.youtube.com/rajagossip
More Gossip News: http://www.rajagossip.com

Channel: Raja Gossip
Published: 2017-08-23 13:49:08
Duration: 11M16S
Views: 132072
Likes: 2481
Favorites: 0

කළුතරම ගිලා බසින කැලිඩො වෙරළේ ඛේදවාචකය | Calido Beach Kalutara

කළුතරම ගිලා බසින කැලිඩො වෙරළේ ඛේදවාචකය | Calido Beach Kalutara

Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don’t forget to subscribe.
For Copyright Matters Please Contact Us At : mhdsuranga@hotmail.com
Visit Us – http://vishwakarma.tv/
Like Us – https://www.facebook.com/vishwakarma.lk/

#Vishwakarma #CalidoBeach #Kalutara

Channel: Vishwa Karma
Published: 2018-10-25 14:41:25
Duration: 11M43S
Views: 3369
Likes: 104
Favorites: 0

අවුරුදු 20ක පරීක්ෂණයකින් පසු ලංකාවේ ආචාර්යවරයෙක් ගංජා ගැන විශ්මිත දෙයක් සොයාගනී – බිව්වට අවුලක් නෑ

#Ganja #marijuana #cannabis #RajaGossip

අවුරුදු 20ක පරීක්ෂණයකින් පසු ලංකාවේ ආචාර්යවරයෙක් ගංජා ගැන විශ්මිත දෙයක් සොයාගනී – බිව්වට අවුලක් නෑ

Find us on Facebook: http://www.facebook.com/rajagossip
More Video: http://www.youtube.com/rajagossip
More Gossip News: http://www.rajagossip.com

Channel: Raja Gossip
Published: 2017-09-26 03:44:24
Duration: 21M21S
Views: 340253
Likes: 5576
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *